Obchodní podmínky

1. Výklad pojmů

1.1 V těchto všeobecných podmínkách:

„společnost“ znamená společnost UNIPO CZ s. r. o. IČO: 272 83 704,

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu C, vložka číslo 22467.

„smlouva“ znamená smlouvu o koupi a prodeji zboží a o dodávce a obstarání služeb,

„doručovací adresa“ znamená adresu uvedenou na objednávce

„zboží“ znamená zboží (včetně částí zboží a náhradních dílů dodaných služeb) popsaných v objednávce

„objednávka“ znamená objednávku kupujícího na nákup zboží,

„cena“ znamená cenu zboží a/ nebo poplatek za služby,

„cenová nabídka“ znamená cenovou nabídku doručenou kupujícímu jako odpověď na jeho poptávku,

„kupující“ znamená osobu takto uvedenou na objednávce,

„služby“ znamenají služby (pokud jsou) uvedené v objednávce,

„specifikace“ zahrnuje jakékoli projekty, nákresy, data nebo jiné informace vztahující se na zboží nebo služby,

„všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“ znamenají standardní obchodní podmínky prodeje uvedené v tomto dokumentu (pokud z kontextu nevyplývá něco jiného) a

zahrnují jakékoli jednotlivé podmínky dohodnuté v písemné formě mezi společností a kupujícím,

„písemná forma“ a jakýkoli podobný pojem zahrnuje také přenos faxem a podobnými komunikacemi, nikoli však elektronickou poštu.

1.2 Každý v těchto VOP uvedený odkaz na platný právní předpis se bude vykládat jako právní předpis včetně změn a doplňků, platný a účinný v daném čase.

2. Cenová nabídka

2.1 Cenová nabídka předložená společností, když bude předložená, nebude platná, pokud není podepsaná oprávněnými zástupci společnosti. Cenová nabídku je platná na určité, v ní uvedené období a může být kdykoli změněná, odvolaná nebo zrušená společností písemným nebo ústním oznámením před jejím přijetím kupujícím v písemné formě.

2.2 Cenová nabídka se vztahuje na všechno zboží a /nebo služby, na které byla společností předložena. Jakákoli objednávka pouze části zboží a /nebo služeb uvedených v cenové nabídce může být, po uvážení společnost, předmětem upravené cenové nabídky-

3. Tvorba smlouvy

3.1 Poskytování jakéhokoli zboží a služeb a uzavírání smluv se řídí těmito VOP. Jakékoli jiné podmínky, záruky či dojednání se považují za neplatné, pouze pokud se společnost v písemné formě vyjádří, že je akceptuje.

3.2 Tyto VOP budou zpracované ve smlouvě mezi společností a kupujícím a budou vylučovat jakékoli jiné podmínky, které navrhne nebo na které se odvolává kupující. Jakékoli obchodování se společností po přijetí těchto VOP kupujícím bude tímto považované za jejich akceptování a bude představovat základ všech budoucích smluv, pokud nebude v písemné formě dohodnuté jinak.

3.3 Objednávka představuje akceptaci nákupu zboží a/nebo služeb od společnosti podle těchto VOP a podle cenové nabídky, pokud byla poskytnuta.

3.4 Objednávka nemůže být zrušená nebo změněná kupujícím po jejím přijetí společnosti s výjimkou jejího písemného souhlasu a dohody, že kupující zaplatí společnosti všechny náklady spojené se zrušením nebo změnou objednávky.

4. Plnění a doručování

4.1 Společnost bude poskytovat služby s vynaložením přiměřené odborné péče.

4.2 Doručování zboží bude uskutečněné způsobem, že společnost umožní kupujícímu nakládat se zboží v prostorách společnosti, nebo, pokud je společností odsouhlaseno jiné místo doručení, odevzdání zboží prvnímu dopravci na přepravu pro kupujícího. Pojištění zboží bude zabezpečeno v souladu se standardními podmínkami dopravce, pokud není v písemné formě dohodnuté jinak.

4.3 Plnění smlouvy bude uskutečňováno na základě jejího přijetí společností, ale bude v každém případě záviset na včasném doručení potřebných informací, nákresů, instrukcí a souhlasů kupujícího společnosti.

4.4 Společnost zabezpečí bezpečný a přiměřený přístup k místu doručení odsouhlasenému společností písemnou formou. Pokud není písemnou formou dohodnuto jinak, kupující má povinnosti zabezpečit přiměřené vybavení vozidla na nakládku a vykládku zboží a bude zodpovědný za všechny ztráty a škody zboží, které vznikly během nakládky a vykládky v důsledku nepřiměřeného vybavení.

4.5 Pokud kupující přebírá zboží nebo zabezpečuje jeho převzetí v prostorách společnosti, vstup jakéhokoliv vozidla kupujícího nebo jeho zplnomocněného zástupce do prostor společnosti je výhradně na zodpovědnosti kupujícího a jeho zplnomocněného zástupce.

4.6 Pokud je termín doručení nebo plnění posunutý z jiného důvodu jako pro nesplnění ze strany společnosti, nebo pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnuté době, nebo pokud nebyl dohodnutý určitý datum převzetí zboží a zboží je připraveno na odevzdání, kupující je povinen zaplatit společnosti všechny náklady a výdaje včetně přiměřeného poplatku za uskladnění, pojištění a přepravu a všechny potřebné práce vykonané společností v souvislosti se zbožím v důsledku zmeškání kupujícího. Platby za zboží a/nebo služby budou uplatňované podle těchto VOP.

4.7 Společnost může posunout nebo zrušit termín doručení nebo plnění, úplně nebo částečně, pokud jakákoli splatná platba nebyla zaplacená společnosti podle těchto VOP z důvodů na straně kupujícího a nebyla splněná povinnost kupujícího vůči společnosti, buď podle smlouvy nebo podle jiné dohody mezi společností a kupujícím, bez ohledu na jiná práva a nároky, které může mít společnosti vůči kupujícímu.

4.8 Zmeškání kupujícího při převzetí dodávky nebo uskutečnění platby nejpozději do data splatnosti týkající se kterékoli nebo vícerých částečných dodávek zboží bude společnost oprávněna považovat za porušení smlouvy podstatným způsobem.

5. Cena

5.1 Cena zboží a služeb bude v souladu s objednávkou, pokud není uvedeno jinak, a může být předmětem úpravy, na základě uvážení společnosti, v případě jakéhokoli zvýšení cen materiálů, nákladů na přepravu, cen vody, energií a paliv, daní, poplatků a jiných výdajů souvisejících s výrobou nebo dodávkou zboží nebo na poskytování služeb nebo v případě změny devizových kurzů souvisejících s dováženým zbožím nebo cen stanovených v jiné než české měně. Jakýkoli nárůst těchto výdajů během trvání smlouvy bude promítnut do ceny. Společnost má právo upravit cenu. Pokud kupující do 3 dní ode dne oznámení změny ceny písemně neoznámí společnosti, že se změnou nesouhlasí, platí, že se změnou ceny souhlasí.

5.2 V případě změny objednávky vyžádané ze strany kupujícího a odsouhlasené společností, je společnost oprávněná pozměnit cenu v souvislosti se změnou objednávky.

5.3 Společnost je oprávněná upravit cenu v případě, že

5.3.1 k objednávce nejsou přiložené potřebné informace nebo technické výkresy potřebné k bezodkladnému započetí práce,

5.3.2 k objednávce přiložené informace nezabezpečují úplný a správný popis zahrnuté práce,

5.3.3 zdržení je zapříčiněno instrukcemi kupujícího, resp. nedostatkem instrukcí

5.4 Výdaje na doručování, dopravu a balení zboží budou účtovány zvlášť.

5.5 Pokud je do ceny započítána část výdajů nebo všechny výdaje na nástroje a přípravky zhotovené společností, kupující bere na vědomí, že výhradní a nezpochybnitelné právo na tyto nástroje a přípravky má společnost a kupující na ně nemá žádný nárok.

6. Platební podmínky

6.1 Společnost je oprávněna vystavit fakturu při nebo po odevzdání zboží v prostorách společnosti nebo po podstatném poskytnutí služeb, mimo případu, že termín doručení nebo plnění byl odložený na žádost nebo z důvodu na straně kupujícího. V tomto případě může společnost vystavit fakturu kdykoli potom, kdy je zboží připraveno na odevzdání nebo by mohlo být připraveno, nebýt žádost nebo z důvodu na straně kupujícího a může se týkat všech služeb uskutečněných až do doby odložení termínu, bez ohledu na jiná práva či nároky společnosti vůči kupujícímu.

6.2 Pokud není společností odsouhlaseno v písemné formě jinak, kupující zaplatí cenu do 21 dní od data vystavení faktury společností, i přesto, že dodání se nemuselo uskutečnit.

6.3 Všechny platby uskutečněné ve prospěch společnosti musí být v české měně (pokud není odsouhlasena jiná měna) přímo na bankovní účet společnosti. Platba se nepovažuje za zaplacenou, pokud suma v plné výši není připraná na bankovní účet společnosti.

6.4 Pokud je zboží odevzdáváno po částech, společnost může vystavit fakturu zvlášť na každou část a kupující je povinen zaplatit fakturu v souladu s VOP.

6.5 Kupující je povinen zaplatit společnosti každou dlužnou částku v plné výši a nebude si uplatňovat žádná práva na započítání nebo protinároky vůči předložené faktuře.

6.6 V případě prodlení kupujícího s platbou je společnost oprávněná, bez ohledu na jiná práva a nároky, účtovat kupujícímu úroky z prodlení o 10% vyšší, než je základní úroková sazba České národní banky.

7. Nebezpečí škody na zboží a vlastnictví zboží

7.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího a kupující je zodpovědný za všech ztráty, poškození nebo zhoršení stavu zboží od momentu, kdy společnost umožní kupujícímu nakládat se zbožím. Pokud se společnost zaváže doručit zboží, nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho odevzdáním prvnímu dopravci na přepravu.

7.2 Nezávisle na doručení přechodu nebezpečí škody na zboží nebo na jiném ustanovení COP, vlastnické právo ke zboží přechází nakupujícího pouze v případě, že nastane některá z těchto skutečností:

7.2.1 kupující zaplatil společnosti všechny splatné dlužné sumy za všechno zboží, které bylo podle smlouvy kdykoli dodáno, nebo

7.2.2 společnost odevzdá kupujícímu v písemné formě prohlášení, že vlastníkem zboží je kupující.

7.3 Až do doby, kdy vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího, kupující má zboží v držení jako uschovatel společnosti je povinný uskladňovat ho oddělení od svého majetku nebo majetku třetí strany a je povinný toto zboží řádně skladovat, chránit, pojistit a označit jako majetek společnosti. Kupující tímto nezrušitelně opravňuje společnost vstoupit do prostor kupujícího nebo jakékoli třetí osoby, ve kterých je zboží uskladněno, v rozsahu, který je kupující schopný poskytnout, za účelem ověření, zda jsou dodrženy ustanovení tohoto článku.

7.4 Pokud vlastnické právo ke zboží nepřejde na kupujícího, kupující je oprávněný zboží používat standardním způsobem, ale pouze do doby, kdy je kupujícímu doručena výpověď společnosti. T tomto případě, pokud má kupující zboží ve vlastním držení, je povinný ho bezodkladně na svoje náklady vrátit společnosti a v každém případě společnost mu odebírá souhlas s držením tohoto zboží.

7.5 Společnost může kdykoli vzít zpět zboží, ke kterému nepřešlo vlastnické právo na kupujícího a kupující tímto nezrušitelně opravňuje společnost vstoupit do prostor kupujícího nebo prostoj jakékoli třetí osob, kdy je zboží uskladněno, v rozsahu, který kupující je schopný poskytnout, s vozidlem nebo bez něho, za účelem převzít zpět zboží, jehož vlastnické právo nepřešlo na kupujícího a zatížit zboží, které zůstává ve vlastnictví společnosti, na zabezpečení svých závazků. Pokud tak kupující učiní, všechny závazky kupujícího vůči společnosti sa stanou ihned splatnými, bez ohledu na jiná práva nebo nároky společnosti.

8. Prototyp

8. 1 Poskytování prototypu společností za účelem jeho analýzy kupujícím nebo jeho kontroly kupujícím nepředstavuje jeho prodej jako prodej prototypu.

8. 2 Společnost neodpovídá za to, že se dodávky budou přesně shodovat s prototypem a používání prototypu nepředstavuje Smlouvu o jeho prodeji jako prodeji prototypu.

9. Testování před odevzdáním a kontrola

9. 1 V rozsahu povoleném nebo vyžadovaném smlouvou je kupující nebo jeho zplnomocněný zástupce oprávněný otestovat zboží nebo provést kontrolu zboží před jeho odevzdáním. Pokud toto právo není uplatněno do 7 dní od oznámení společnosti o připravenosti zboží na kontrolu nebo pokud kupující do 3 dní po kontrole nebo otestování zboží neoznámí společnosti v písemné formě svoji nespokojenost se zbožím, považuje se to za souhlas kupujícího se zboží a také se považuje za prokázané, že zboží splňuje všechny požadavky podle smlouvy. Všechny náklady spojené s provedením testování nebo kontroly včetně nákladů na poskytnutý spotřební materiál budou vyúčtovány kupujícímu zvlášť.

10. Neúplná dodávka zjevné vady zjištěné kontrolou při doručení

10. 1 Bez ohledu na ustanovení článku 9 kupující nebude mít žádné nároky vyplývající z nedostatků, chyb a jiných škod zjevných při vizuální kontrole pouze pokud:

10. 1. 1 kupující provede kontrolu zboží do 3 pracovních dní od jeho převzetí a této lhůtě ústně oznámí společnosti svůj nárok, a

10. 1. 2 je vyhotovena písemná reklamace na zboží vůči společnosti, a

10. 1. 3 společnosti je poskytnuta příležitost provést kontrolu zboží a prověřit opodstatněnost stížnosti před jakýmkoli použitím, provedením změny nebo zasahováním do zboží.

10. 2 V případě jednání kupujícího v rozporu ustanovením v bodu 10 . bude považováno za prokázané, že zboží splňuje všechny požadavky podle smlouvy. V případě neúplné dodávky kupující není oprávněný zboží odmítnout, ale musí ho přijmout jako částečné plnění smlouvy.

10. 3 Kupující nemá nárok vyplývající z nedoručení zboží, pokud nepodá v písemné formě reklamaci vůči společnosti do 14 dnů od vystavení faktury.

10. 4 V případě reklamace kupujícího v souladu s ustanoveními článku 10, bude moci společnost, podle své volby, v přiměřeném čase opravit nebo bezplatně nahradit zboží ztracené při doručení nebo zjištěné jako vadné nebo poškozené při vizuální kontrole. Pokud tak společnost učiní, kupující je povinen přijmout takto nahrazené nebo opravené zboží.

10. 5 Kupující nesmí odmítnout zboží nebo služby bez toho, aby poskytl společnosti přiměřenou dobu a možnost odstranit jakékoli vady způsobené na zboží nebo při poskytování služeb. Pokud společnost vady na zboží a službách odstraní, bude se zboží a služby považovat v celém rozsahu za poskytnuté v souladu se smlouvou. Pokud kupující bude oprávněný odmítnout zboží a služby, společnost mu vrátí všechna plnění poskytnutá v této souvislosti. Kupující nesmí odmítnout zboží nebo služby nebo jejich určitou část z důvodu jejich méně závažných nedostatků nebo vad, které podstatným způsobem nemají vliv na komerční použití zboží.

11. Záruky a garance

11. 1 Společnost zaručuje, že zboží odpovídá všem potvrzeným specifikacím v písemné formě. Všechny ostatní podmínky nebo záruky – jako kvalita, popis, vhodnost pro účel používání nebo jiné (výslovné nebo implicitní, určené zákonem nebo jiné) jsou vyloučené v nejširším rozsahu dovoleném zákonem, mimo ustanovení bodů 11. 2 a 11. 3.

11. 2 Bez ohledu na ustanovení článku 10, pokud kupující do 14 dní od zjištění vady, nejpozději však do 24 měsíců od uvedení zboží do provozu nebo do 24 měsíců od jeho dodání (podle toho, co nastalo dříve), poskytne společnost oznámení v písemné formě, že vada vznikla a společnost bude na základě vlastního prověření považovat za prokázané, že zboží má vadu výlučně z důvodu chybného materiálu, společnost, na základě vlastního uvážení, bezplatně a v přiměřené době opraví poškozené zboží nebo ho vezme zpět a dodá náhradní zboží.

11. 3 Společnost nedává záruku a kupujícímu nevzniknou žádné nároky v souvislosti s opravou nebo změnou uskutečněnou kupujícím bez předchozího přesného souhlasu společnosti v písemné formě, ani v případě vady vzniklé z důvodu běžného opotřebení či škody z důvodu nehody, zanedbání nebo nesprávného používání, vady na designu zboží nebo vady při poskytování služeb, v obou případech na základě specifikace kupujícího.

11. 4 Společnost není zodpovědná za ztráty nebo škody, které vznikly v souvislosti s používáním zboží potom, co se kupující dozvěděl o vadě nebo v souvislosti s okolnostmi, které se zřetelem na všechny okolnosti naznačovali, že vada vznikne.

11. 5 Společnost neposkytuje záruku a kupující nemá žádný nárok v souvislosti se škodami vzniklými z důvodu:

11. 5. 1 selhání při instalaci, provozování nebo údržbě zboží v rozporu s instrukcemi společnosti a/nebo v rozporu s provozním řádem dodaným společnosti;

11. 5. 2 selhání při provozování nebo údržbě zboží vykonávaném na to určenou osobou;

11. 5. 3 použití jiného než určeného maziva, chybné montáži nebo spojení nebo jiného faktoru, který způsobil škody mimo přiměřené kontroly společnosti.

11. 6 Všechny informace a podrobnosti uvedené v propagačních, prodejních nebo technických dokumentech mají výlučně doporučující charakter a jejich přesnost není garantovaná. Žádné takové údaje nebo informace netvoří součást smlouvy a společnost není v žádném takovém případě zodpovědná za jejich nepřesnost nebo opomenutí. Pokud to společnost v písemné formě neodsouhlasí, není v žádné případě zodpovědná za neschopnost zboží vykazovat požadované ukazatele.

11. 7 Rady a doporučení společnosti vztahující se na používání zboží se nevztahují na konkrétního kupujícího, a proto je povinností kupujícího ujistit se o vhodnosti zboží pro specifický účel jeho použití. Pokud to společnost výslovně v písemné formě neodsouhlasí, nezaručuje se za vhodnost zboží pro účel jeho použití, bez ohledu na to, zda byl účel použití společnosti oznámen nebo ne, a tedy je vyloučená (zákonná nebo jiná) z toho vyplývající záruka nebo okolnost.

12. Rozměry

12. 1 Společnost si vyhrazuje právo na úpravu nebo změnu specifikace zboží v přiměřeném rozsahu, zachovávajíc typ a základní vlastnosti zboží. Rozměry stanovené společností jsou přibližné, pouze pokud kupující v objednávce požaduje, aby rozměry přesně splňovali specifikované rozměry.

13. Závěr

13. 1 Společnost si vyhrazuje právo písemnou výpovědí ukončit smlouvu o dodávce zboží nebo poskytování služeb v případě prodlení kupujícího bezodkladně schválit jakékoli plány a specifikace nebo jiné podklady předložené kupujícímu na odsouhlasení, ale bez ohledu na jiná práva nebo nároky, které může mít společnost vůči kupujícímu.

13. 2 Pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží nebo poruší povinnosti uložené smlouvou nebo jinou smlouvou mezi kupujícím a společností, společnost je oprávněná bez ohledu na jiná práva nebo nároky ukončit trvání smlouvy v celém rozsahu nebo její části v písemné formě a žádat od kupujícího úhradu všech ztrát souvisejících s prodejem zboží nebo poskytováním služeb obsažených ve smlouvě. Pokud je na kupujícího vyhlášený konkurz nebo pokud není schopen včas plnit svoje závazky, navrhne uzavření nebo uzavře s věřiteli dohodu o vyrovnání, nebo pokud nucený prodej, exekuce nebo jiný zákonný způsob zasahuje do majetku kupujícího nebo bylo přijaté rozhodnutí o zrušení nebo o nucené správě nebo likvidaci, společnost je oprávněna ukončit trvání smlouvy v celém rozsahu nebo její části v písemné formě.

13. 3 Pokud při plnění povinností přijatých společností bude překážet, zdržovat nebo jiným způsobem bránit:

13. 3. 1 vyšší moc, výbuch, povodeň, vichřice, požár nebo nehoda;

13. 3. 2 válka nebo hrozba války, sabotáž, povstání, občanské nepokoje nebo znárodnění;

13. 3. 3 předpisy, omezení, nařízení, obecná nařízení, zákazy nebo nařízení na úrovni státního nebo samosprávního orgánu;

13. 3. 4 dovozní nebo vývozní omezení nebo uvalení embarga; nebo z jakýchkoli důvodů, které společnost nemůže ovlivnit, společnost může na základě svého uvážení, přerušit plnění nebo ukončit smlouvu bez jakékoli odpovědnosti za škody nebo ztráty, které by vznikly tímto přerušením nebo ukončením smlouvy a bez ohledu na právo společnost žádat od kupujícího úhradu všech dlužných částek v souvislosti s dosud doručeným zbožím, poskytnutými službami nebo způsobenými náklady.

14. Zákonné podmínky

14. 1 Kupující je povinen získat a dodržovat všechny zákony, nařízení a jiné právní předpisy, obecná nařízení, zákazy nebo příkazy vydané státními nebo místními orgány v České republice nebo jiné zemi či státu, ve kterém bude zboží používáno. Kupující odškodní společnost v celém rozsahu v souvislosti se zodpovědností společnosti za následky, které vzniknou porušením povinnosti kupujícího podle tohoto bodu.

15. Licence a povolení

15. 1 Kupující je zodpovědný za všechny souhlasy, schválení, dovozní a jiné licence nebo povolení či pověření, požadované na základě právních předpisů nebo nařízení v České republice nebo v jiném státě a také je zodpovědný za porušení této povinnosti ji získat, pouze pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. Objednávkou kupující poskytuje záruky a prohlášení, že získá všechny souhlasy, schválení, licence, povolení nebo pověření, které by mohly být vyžadovány v souvislosti se zbožím a jeho dodávkou kupujícímu.

17. Všeobecná ustanovení

17. 1 Kupující nesmí postoupit nebo převést na žádnou jinou osobu žádné z jeho práv bez výslovného souhlasu společnosti, ani postoupit žádnou ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy.

17. 2 Jakékoli oznámení podle těchto VOP musí být v písemné formě adresované.

Rozhodčí doložka